Kerstmis in Qara, Syrië, Mar Yacub, Pater Daniel en meer

Image result for pater daniel"
Met de toegevoegde video’s en info krijg je weer een overvloed aan
nuttige informatie over de toestand in de  wereld en in Syrië.
Oprecht wil ik de gulle weldoeners danken die ons helpen om
verschillende  hulpprogramma’s over geheel Syrië verspreid, mee te
blijven steunen. Hierdoor gebeuren wonderen van goedheid. Volgende
week hoop ik daarover iets te kunnen schrijven. Helaas blijft de nood
groot, al blijft evenzeer de hoop groeien.
Iedere avond in de litanie van de completen bidden we o.a. “voor hen
die ons liefhebben en voor hen die ons haten”. In deze kerstnacht wil
ik bijzonder  bidden voor al onze weldoeners en vrienden. Voor hen zal
ik dan het kerstliedje zingen uit onze Vlaamse cultuurschat: Susa Nina
(tekst van Jozef Simons +1948, muziek van Armand Preud’homme + 1986):
Sint Jozef bereidde die wondere nacht
Van ’t zuiverste strooisel een beddeke zacht,
Daarop heeft Maria met schamele vlijt,
Haar schreiende Kindje te slapen geleid.
Susa Nina, ’t Hemelse Hof in een arme stal
En engelen wieken naar ’t aardse dal
En vullen de sferen met feestgeschal:
Susa Nina voor de Koning van ’t heelal.
Een Zalig Kerstfeest
voor u en al de uwen
P. Daniel

Kerstmis, schoner dan de dagen…

Weduwen met hun breiwerk (hun inkomen Mar Yacub, met de “lieve” zuster Maria uit Portugal

Kerstmis blijft  in de harten gegrift als het feest bij uitstek van de familie en van de gemeenschap. Naast de liturgische voorbereiding is er ook een soort spontane sfeer die geleidelijk opgebouwd wordt, door het opstellen van kerststallen, allerlei versieringen en oude gezangen worden boven gehaald. Hoewel vele religieuze feesten, gebruiken en waarden al lang hun glans verloren hebben in de westerse openbare opinie, lijkt het kerstfeest onverwoestbaar te zijn. Ook wij hebben het huis weer vol met kerstallen, zingen of beluisteren kerstliederen en oefenen de wondermooie byzantijnse hymnen en liturgische kerstgezangen. Door de koude en de lange stroomonderbrekingen, waardoor ook onze elektrische vuurtjes geen warmte geven, zijn  verschillenden ziek, maar ze worden zo goed mogelijk verzorgd. Gelukkig krijgen we in de voormiddag enkele uren nog een flinke zon. Ondertussen gaat het gewone werk door. De wekelijkse nachtaanbidding van donderdag hebben we voor deze keer moeten overslaan. Omdat we voor de humanitaire hulp over heel Syrië willen blijven zorgen, weten we dat er vele kinderen, gezinnen, bejaarden en anderen in veel grotere nood leven dan wij en sommigen, die in handen zijn van terroristen, kunnen we (nog) niet eens helpen.

Kerstgetuigenis

Schapenstal en schapen rondom het klooster

“Toen ik 14 was en ik op het college zat, begon ik in de mis voor te lezen. Dat heb ik gedaan tot mijn 20e  jaar. De reden dat ik stopte was een boek dat ik op dat moment las over de Katharen. Ik vertelde de reden aan onze deken, hij zuchtte diep en ik voelde dat ik ergens gelijk had. Ik ging nog naar de mis tot mijn 28e.  Daarna kon ik mijzelf niet meer overtuigen om bewust ter communie te gaan. De « Heilige Kerk » was blijkbaar niet heilig. Paus Johannes Paulus II bevestigde mijn idee. Hij verontschuldigde zich tegenover de wereld. Ik kwam niet meer in een kerk, zo kwaad was ik, zo bedrogen voelde ik mij. Raar, ik voelde wel een verlies.

Dit jaar (oktober 2019), ging ik luisteren naar een lezing van Pater Daniel, in mijn geboortestreek. De lezing was zalig, duidelijk, en zijn energetische kracht zeer sterk. Ik schreef mij in voor zijn nieuwsbrief. En dezelfde week zag ik de deur van onze grote, neogotische kerk, op een avond, nog openstaan. Ik ging binnen. Het immense van het gebouw overspoelde mij. Ik stond onder het doksaal en ging in de donkere kerk door het schip naar het verlichte altaar. Het gevoel deed mij huilen.
God stond daar, ik wist het. Helemaal alleen in de slechts door enkele lampen verlichte kerk was ik daar zeker van. Ik knielde aan het altaar en voelde mij warm worden van binnen. Ik schreef later naar Pater Daniel, na die ervaring, dat ik toch nog steeds kwaad was op de Katholieke Kerk, om wat ze door hun honger naar macht allemaal hadden gedaan. Hij schreef terug en vertelde mij dat er al jaren van alles over de Kerk wordt geschreven dat niet juist is. Dat de Kerk fouten heeft gemaakt, maar dat ze geen monster is. Toen voelde ik ergens dat hij gelijk had, dat mensen ons iets wijsmaken om in de belangstelling te staan. Onze kranten staan er vol van, ook op televisie zie je heel veel verdraaid nieuws. Bijna alles, we worden over zowat alles voorgelogen, door mensen die de Kerk hebben opgegeven, de liefde kwijt zijn. Ik voelde in mijn ziel dat Pater Daniel gelijk had en het boek van professor Woods, de Bouwmeesters van Europa, dat hij mij aangeraden heeft, heb ik besteld. Ik ben verstomd. Ik geloof, ik voel God van binnen, maar kon niet meer geloven in de katholieke Kerk. Ik moet u bedanken om mij, in deze turbulente tijd, wakker te maken, Pater Daniel. Ik voel mijn verleden weer oplichten, onze Kerk, de sterke kracht die ik steeds voelde bij een misdienst. Is het mogelijk dat ik zo een grote fout gemaakt heb? Veel wordt mij stilaan duidelijk, mijn leven was na mijn twintig chaos… Ik denk nu dikwijls terug aan de warmte die ik mocht ervaren in die lege, donkere kerk, een paar dagen geleden. Dit jaar ga ik naar de middernachtmis.”

Zij vonden het Kind en zijn Moeder

De schaapsstal met Marc uit Belgie en Theofan uit Frankrijk, de vrijwilligers die ” bergen” werk verzetten.

De belangrijkste gebeurtenis uit de geschiedenis van de mensheid is  de historische menswording van God in Jezus Christus in Bethlehem, ruim twee millennia geleden. Dit is hét Licht in de duisternis voor heel de mensheid. De herders uit de buurt troffen daar hun Herder aan: “Ze haasten zich er heen en vonden Maria en Jozef en het pasgeboren Kind, dat in de kribbe lag” (Lucas 2, 16). Wijzen, koningen van verschillende culturen uit het verre oosten vonden daar hun Koning: “Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn Moeder Maria en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde” (Mattheus 2, 11).  Vanaf het begin hadden alle mensen en samenlevingen reeds een vaag aanvoelen van een God Schepper en Verlosser. Er is nooit een maatschappij geweest zonder deze diepe religieuze wortels. Mensen zochten en vereerden God vooral in de natuurkrachten. De mens  besefte ook dat er iets niet in orde is met de mensheid en dat bracht hem tot allerlei verzoeningsriten. En tenslotte had hij een grote eerbied voor de oorspronkelijke drie-eenheid van de familie, bestaande uit vader, moeder en kinderen. Het is echter niet de mens die deze waarheden met zijn verstand tot helderheid heeft gebracht. In werkelijkheid is  niet de mens opgestegen naar God, maar God is neergedaald naar de aarde en is Mens geworden. 

De eeuw van de Verlichting,  (18e eeuw) heeft  deze millennia oude wijsheid en werkelijkheid willen vervangen door  een nieuw wereld- en mensbeeld, een van rationalisme en empirisme, vooruitgang en mondigheid.  Hiermee is een verduistering gekomen, zoals mogelijk nooit eerder in de geschiedenis. Voorlopers waren gevierde filosofen,  van Charles Montesquieu (+ 1755), over Voltaire (+ 1778) tot J.J. Rousseau (+ 1778). De Franse Revolutie, als orgelpunt, had het altaar omvergeworpen en vervangen door de aanbidding van de  “godin” van de Rede. “Religie” werd “ratio”. De Franse filosoof August Comte (+ 1857), grondlegger van het positivisme, had zichzelf verheven tot hogepriester van de “Religie van de mensheid” met de nieuwe waarden van orde en vooruitgang. Charles Darwin (+ 1882), de Engelse autodidact op gebied van biologie en geologie, lanceerde de “evolutietheorie” die al vlug in de openbare opinie een God en Schepper overbodig maakte. Karl Marx (+ 1883) bracht een marxistische ideologie waardoor hij God als Schepper verving door een globaal atheïsme en de Voorzienigheid door zijn klassenstrijd. Sigmund Freud (+ 1939) werd de grondlegger van de psychoanalyse. Door zijn wetenschappelijk erg omstreden “ontdekkingen” werd zijn eigen seksuele obsessie  ongehoord populair en duwde de hele christelijke seksuele moraal weg. En zo werd de westerse wereld van religieus plots beheerst door een geest van vrijmetselarij. Deze nieuwe stromingen deden hun werk, christelijk geloof en Kerk werden als vanzelfsprekend verworpen of beladen met alle ellende uit het verleden en met grote verwachting werd uitgekeken naar het gouden tijdperk van de mens. Nog steeds worden wij bedolven onder officiële verklaringen en rapporten die ons de illusie van deze menselijke gelukzaligheid willen voorhouden.

Een briljante én humoristische ontmaskering hiervan gaf de Engelse letterkundige en journalist Gilbert Keith Chesterton (1874 – 1936). Hij was aanvankelijk liberaal maar werd steeds meer door het christelijk geloof gefascineerd, totdat hij uiteindelijk in 1922 katholiek werd. In 1925 schreef hij een van zijn belangrijkste werken The Everlasting Man, vertaald in De eeuwige mens, het Spectrum, Utrecht/Brussel, 1948 (2e druk). Het is een schitterende christelijke apologie waarbij hij vooral reageert tegen de “door onbeschaamdheid  bedekte onwetendheid” (blz. 48) met “geniaal-voorbarige conclusies” (blz. 50) van de evolutietheorie en de populaire wereldgeschiedenis van H.G. Wells en anderen.  Evolutie is louter theorie, die geen enkele verklaring geeft voor de oorsprong van het heelal, van het leven en van de mens. En de mens is geen evolutie maar een revolutie (blz. 27). Hij ontmaskert een “evolutionair dwangidee” (blz. 101) dat al wat groot is uit iets klein moet groeien, zoals een boom groeit uit een zaadje. Als  “meester van de paradox” wijst Chesterton er op dat het graantje zelf van iets veel groters komt, nl. een boom. En hoe zou het immense verschil tussen aap en mens zomaar met een lange tijdsduur overbrugd worden? Nooit heeft een dier, “zelfs niet de meest temperamentvolle viervoeter de stof kunnen leveren voor een jongensboek met de titel ‘Dappere daden van grote geitenbokken’” (blz. 162). In geen enkele grot ter wereld is een millimeter te vinden van een kunstwerk dat door een dier zou begonnen zijn en later door andere dieren verder uitgewerkt. “De kunst is de handtekening van de mens” (blz. 36).

Chesterton erkent  “de koninklijke wijsgeer Gautama, de grote heer Boeddha…  verreweg de grootste en de beste van die in purper geboren intellectuelen” (blz. 153). Hij wil zijn volgelingen bevrijden van het zelfbedrog van het verlangen, maar “waarom zouden de meest belangeloze verlangens niet evengoed tot teleurstelling veroordeeld zijn als de meest zelfzuchtige?” (blz.158). En Confucius was geen godsdienststichter maar een organisator van China met een zedelijkheid die verbonden is met wellevendheid. “De hele godsdienstgeschiedenis bewijst dat het gezond verstand verloren gaat, behalve waar het christendom aanwezig is om het te redden. Buiten het christendom kan het gezond verstand niet bestaan of ten minste niet blijven bestaan omdat het denken alleen niet gezond kan blijven” (blz. 159v). En zo is een “hereniging van alle volken” in een soort “parlement van godsdiensten”  voor hem slechts een club voor waanwijzen omdat de wereld “bijna gestorven is aan breedheid van opvatting en aan verbroedering van alle godsdiensten” (blz. 210). 

Meesterlijk is zijn verheerlijking van de menswording van God.  Hij plaatst mythen en verzinsels tegenover het overweldigende licht van de nuchtere werkelijkheid. De geleerde haalt zijn doosje met beenderen boven en kan daaruit precies afleiden wat de holbewoner zoal deed. Volgens de  geleerde begon deze man in de grot ’s morgens zijn vrouw met een knots af te ranselen en ging dan op jacht. We kunnen het ons allemaal goed voorstellen: een koe met vier schoenen en twee broeken of een super-aap als vierhandig wezen, dat schilderde en beeldhouwde  met zijn handen en kookte en timmerde met zijn voeten, maar als we de werkelijkheid beschouwen zien we hoe de mens al het andere voorbij schoot “met de verblindende snelheid van een bliksemstraal” (blz. 20). Gelukkig, de “missing link” belet dat de fantasie van de geleerde helemaal op hol slaat.  Hiertegenover plaatst Chesterton de historische werkelijkheid van een “God in de grot”. Het kerstfeest is geen “brahmaanse vredesconferentie” of een “Scandinavisch winterfeest” (blz. 213). Het middernachtelijk klokkengelui heeft iets van zware kanonnen, van feestvreugde in een loopgraaf. De hoogste dingen kunnen  slechts werken uit de diepte. De grote wijsgeren zaten nog hoog op hun troon toen Christus geboren werd in de grot en het christendom in de catacomben. Het “aanbiddend gebaar was altijd groots en schoon. De mens voelde zich niet slechts vrijer als hij bukte: hij voelde zich zelfs groter als hij boog…  Als een mens niet bidden kan, is hij gekneveld… als hij niet knielen kan, draagt hij voetboeien” (blz. 131).

Volgens de laatste statistieken zou ’n half miljoen Belgen nog naar een kerstviering gaan. Mogen er steeds meer wakker worden en deze wereld van valse waarden, leugens en wapengekletter afschudden om te knielen voor de kribbe en daar het Kind Jezus en zijn Moeder te vinden, die hen zullen leiden naar het ware geluk.

En dit nog

 • Ons vorig bericht weer heerlijk en degelijk geïllustreerd met 9 video’s en uitleg: 1. Duidelijk en juist standpunt van Hezbollah die gans Libanon op gezonde wijze wil vertegenwoordigd zien in de  regering, 2. en 3. Libanese christen zangeres Julia Boutros Ahibaii, 4. tragiek van Sinterklaas in M.O., 5. Beelden van de laatste kerstviering in onze gemeenschap voordat de gruwel van de oorlog over ons heen kwam, 6. christenvervolging, 7. Libanese zangeres, Carla Chamoun, 8. Moedig verzet van Polen tegen  opgedrongen morele perversie vanwege EU 9. de mooie nieuwe kerk van O.L.Vrouw van de Rozenkrans van pastoor Dwight Longeneckere: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-145/
 • Twee rijke verzamelingen van 16 video’s  en 24 video’s en veel informatie over de toestand in Syrië en  de kerstsfeer in Damascus en Lattakia, Aleppo, Tartous, Krak des Chevaliers en zelfs Raqqa, uitgebreide toeristische bezoeken, de erkenning van de  beroemde “Roos van Damascus” (waar wij ook heerlijke thee van maken), hervatting van landbouwprojecten…: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-64/; http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-65/
 • Sonja van den Ende onthult hoe de Nederlandse regering wetens en willens de terroristen steunde in hun smerige oorlog tegen het Syrische volk, als slaafje, om de VS en Israël te plezieren: http://freesuriyah.eu/?p=3702

De OPCW Leugens over Syrië

Image result for OPCW fraude
Op 14 December j.l. openbaarde WikiLeaks meer documenten die de interne onenigheid binnen de OPCW aantonen en over hoe feiten verkeerd werden weergegeven in een “herziene” versie van een rapport over een vermeende chemische aanval in Douma, Syrië in april 2018

Eén van de documenten is een memorandum geschreven in protest door één een van de wetenschappers gestuurd tijdens een ” fact finding missie” (FFM in Syrië) om de aanval te onderzoeken. Het is gedateerd 14 maart 2019 en is gericht aan Fernando Arias, directeur-generaal van de (OPCW) organisatie. Dit was precies twee weken nadat de organisatie haar eindrapport over het Douma-onderzoek had gepubliceerd.

In de bovengenoemde memo staat dat ongeveer 20 inspecteurs hun bezorgdheid hebben geuit over het definitieve FFM-rapport, dat volgens hen “niet de mening weerspiegelde van de teamleden die zich in Douma hadden ingezet”. Slechts één lid van het fact-finding team dat naar Douma ging, een paramedicus, zou hebben bijgedragen aan de definitieve versie van het rapport. Afgezien van die ene persoon, werd een geheel nieuw team verzameld om het eindrapport samen te stellen, het “FFM-kernteam” genoemd.

De auteur van het memorandum schreef dat hij degene was die oorspronkelijk was belast met de analyse en beoordeling van de twee cilinders die werden gevonden bij de plek van de vermeende chemische aanval. Dit was een taak die hij op zich nam ‘in de wetenschap dat hij duidelijk het meest gekwalificeerde teamlid was, omdat hij naar de locatie in Douma was geweest en vanwege (zijn) expertise in metallurgie, chemische technologie (inclusief drukvatontwerp), artillerie en defensie R & D”. Hij vervolgt: “In de daaropvolgende weken ontdekte ik dat ik om redenen die niet duidelijk waren, van het werk werd uitgesloten”.

Nadat het eindrapport op 1 maart 2019 was uitgebracht, werd het duidelijk dat de conclusies van het rapport aanzienlijk waren veranderd door de leden van het nieuwe ‘kern’-team dat het rapport in zijn definitieve vorm had samengevoegd, de consensus binnen het FFM-team was dat er aanwijzingen waren voor ernstige inconsistenties in de bevindingen. Na de uitsluiting van alle teamleden behalvehet bovengenoemde ” klein kader” van leden die het OPCW had ingezet (en opnieuw in oktober 2018 waren ingezet) , lijkt de conclusie volledig in de tegenovergestelde richting te zijn gegaan. De FFM-teamleden vinden dit verwarrend en zijn bezorgd en willen weten hoe en waarom dit is gebeurd. ”

In het einde van het memo schrijft hij:

“Concluderend moet ik benadrukken dat ik geen mening, interesse of sterke opvattingen heb over het technische gedeelte van de zaak, noch enige interesse in de politieke resultaten. Mijn interesse gaat uit naar een degelijke technische rechtvaardigheid; de wetenschap, techniek en feiten spreken voor zich. ”

OPCW Klokkenluiders ‘panel’ over de Douma-aanval van april 2018. Panel bevindingen van 23 Oktober 2019.

In een verklaring van het panel dat 23 oktober j.l., naar getuigenissen heeft geluisterd en bewijsmateriaal van een klokkenluider van de OPCW heeft beoordeeld, wordt duidelijk dat de beoordeling, in de verklaring, is weggelaten in het eindrapport van de OPCW, dat haar bevindingen niet ondersteunt. In deze verklaring publiceert Wikileaks ook een eerder gelekte technische beoordeling van de vermeende chemische aanval in Douma, Syrië op 7 april vorig jaar. Deze beoordeling is ook weggelaten in het eindrapport van de OPCW, dat haar bevindingen niet ondersteunt.

WikiLeaks-redacteur Kristinn Hrafnsson nam deel aan het panel om de getuigenis en documenten van de klokkenluider van het OPCW te beoordelen. Hij zegt: “Het panel kreeg bewijsmateriaal dat twijfel doet rijzen over de integriteit van de OPCW. Hoewel de klokkenluider niet klaar was om stappen te zetten en / of documenten aan het publiek te presenteren, is WikiLeaks van mening dat het nu van het grootste belang is voor het publiek om alle bewijzen te zien die zijn verzameld door de Fact Finding Mission in Douma en alle wetenschappelijke rapporten geschreven in verband met het onderzoek.

Verder vraagt Wikileaks om de waarheid naar buiten te brengen

Wikileaks: “We roepen mensen binnen de OPCW op om de documenten veilig naar ons te lekken via wikileaks.org/#submit”. ”Eén van de panelleden was Dr. José Bustani, de eerste directeur-generaal van de OPCW, die concludeerde dat:“ Het overtuigende bewijs van onregelmatig gedrag in het OPCW-onderzoek van de vermeende chemische aanval van Douma mijn twijfels en vermoedens bevestigd. Ik was verbaasd van wat ik las in de internationale pers. Zelfs officiële rapporten van onderzoeken leken op zijn best onsamenhangend. Het beeld is nu duidelijker, hoewel erg verontrustend ”.

Ter ondersteuning van de oorspronkelijke doelstellingen van het OPCW riep het panel de organisatie op haar geloofwaardigheid en legitimiteit te herstellen door alle inspecteurs die aan het Douma-onderzoek hebben deelgenomen, toe te staan naar voren te komen en hun verschillende waarnemingen te rapporteren in een forum van alle landen die Partij zijn bij het Chemical Weapons Convention ‘.

Verschillende bewijsmaterialen van de Syrische en Russische kant zijn ook nooit ” meegenomen” in het rapport van de OPCW. Terwijl er vele bewijzen door Syrië, ter plekke, in Douma naar voren zijn gebracht.

Afbeeldingsresultaat voor de witte helmen ontmaskerd cartoon
De jongen Hassan Diab, het belangrijkste slachtoffer in de video van de vermeende chemische aanval in Douma, zei dat hij met zijn moeder in de kelder was toen ze hem vroegen om met zijn vader, moeder, broers en zussen naar het ziekenhuis te gaan, waar mensen hem “grepen” en begonnen met “water te gieten” over zijn hoofd!

Al eerder doken er video’s op van de terroristen die aan het “oefenen” waren in het bijzijn van een CNN TV crew.  Ook hebben de Russen een tijdje geleden al gewaarschuwd dat de terroristen opnieuw zouden proberen een “chemische aanval” uit te lokken! Maar dat werd zoals gewoonlijk afgedaan als ” propaganda” van het Assad ” regime”.

Zover gaat het dus met de leugens en verdraaiing van de feiten, het is te zien in de hoogste regionen van de politiek en Internationale organisaties.

The Dutch Government Funded Terrorist In Syria For Combat

The Dutch assistance to the so-called Syrian rebels was explicitly intended for combat, as can be read from documents at the “Rijksoverheid”. This is in stark contrast to statements by Dutch Minister of Foreign Affairs Stef Blok in the Lower House, where he stated that the aid was “civil in nature”. The Dutch government unwillingly disclosed information that has previously been classified as a state secret.

The documents were released following an appeal to the Government Information (Public Access) Act and shed new light on the Dutch role in the Syrian conflict. In September I reported on the Dutch so-called aid program to Syrian battle groups. It turned out that these battle groups committed human rights violations and were even previously labeled as “terrorists” by the Dutch government. I wrote about it in my former articles.

Now it appears, after allegations and debate, that almost all goods supplied by the Netherlands have been used by the Syrian terrorist groups (consisting also of Al-Nusra and later on ISIS, or DAESH) for the military battle and killing many innocent Syrians. Not only were pick-up trucks used in assault missions, but the Netherlands also supplied “tactical vests” for weapons such as the M-16 and AK-47. In addition, allegedly innocent items such as food packages, generators, and furniture had military value: primarily to boost the morale of the fighters. Laptops were used to select military targets.

The Jabhat al-Shamiya terror group thanked the Dutch government for their food and said it was delicious, also they thanked the government for the weapons and Toyota Pick-ups. Also, they thanked the EU and the UN migration office. After they lost the battles in Aleppo and Homs, they migrated to the EU, the offices of the UN were marked on the walls in Homs, I saw them during my Syrian trip in December 2018.

Homs, Syria, where the terrorist had an open invitation to come to Europe. The Syrian people, which I spoke back then couldn’t believe the invitation, which started in 2016-17, were many terrorists went to Europe. The invitation is stamped on the walls, in the hideouts of the terrorist, when they lost, the UN helped them migrate to Europe.
Picture: Homs December 2018 – Sonja van den Ende

The Levant Front‎, Jabhat al-Shamiyah, also called the Sham Front or the Levantine Front is a Syrian rebel group based around Aleppo involved in the Syrian conflict. It was formed in December 2014. The Netherlands public prosecutor has declared it to be a terrorist organization in 2018, despite the Dutch government having earlier provided it with support. The group announced its reactivation on 18 June 2016, after it was dissolved in 2015 when the Syrian Army recaptured eastern-Aleppo. Its new leader is Abu Amr, who was an Ahrar ash-Sham commander. So the Dutch government supported the Levant Front, also called Jahbat al-Shamiyah and resulted because the merged with Ahrar-ash-Sham.

Ahrar al-Sham had worked with ISIL until the two groups began their present-day hostilities with one another in January 2014. During Ahrar al-Sham’s presence in Deir Ez-Zor, after capturing oil fields from the Syrian government alongside other opposition groups, the group alongside the al-Nusra Front and Jaysh al-Islam co-signed a request asking ISIL’s leader Abu Bakr al-Baghdadi to mediate a dispute over an oil field that was captured.

In July 2017, in ISIS’s online newspaper al-Naba, ISIL mentioned Ahrar al-Sham as having previously shown, what it considers good Islamic character, and mentioned that in past disputes between Ahrar al-Sham and ISIL, Ahrar al-Sham had resolved disputes in a way in accordance to Sharia law.

In February 2018 Ahrar al-Sham and the Nour al-Din al-Zenki Movement merged and formed the Syrian Liberation Front then launched an offensive against Tahrir al-Sham seizing several villages and the city of Maarrat al-Nu’man.

The fact is that Nour al-Din-al-Zenki beheaded an eleven-year-old Syrian-Palestinian boy in Handarat camp, Aleppo and distributed the pictures and video’s on show on the Internet. The US and also the Dutch government considered Nour al-Din-al-Zenki, not a terrorist group.

CARGO IN SYRIA found at ISIS strongholds send from the Netherlands. Weapons and ammunition. The strategic city of Al-Mayadeen was liberated by the SAA (Syrian Arab Army)in October 2017. What they found was incredible, a huge amount of weapons, so much you’ve never seen before.
The SAA found a huge stockpile of machine guns, including weapons, when ISIS left the city in their despair and ran for their lives, a huge supply of ammunition and weapons remained.
What outlines the amazement, or rather the astonishment but a confirmation of suspicions, CONTAINERS FULL WITH AMMUNITION (and maybe Radioactive Warheads) DESTINED FROM SCHIPHOL NETHERLANDS TO SYRIA.
Inline afbeelding 1
The boxes found in Al-Mayadeen Syria: On this picture the sender: BREGUETLAAN 7, 1438BA OUDE MEERN, the NETHERLANDS.
Looking at Google gives  the following result
At the Bruetlaan 7, oude Meern, is  warehouse/company  named:
SPECIAL CARGO SERVICES AMSTERDAM. SPECIAL CARGO SERVICES (SCS) IS A PARTNER IN THE FIELD OF HAZARDOUS SUBSTANCES. IN A DYNAMIC ENVIRONMENT, WITH  STRICT LEGISLATION AND REGULATIONS, WE ARE DEVELOPING, OPTIMIZING, AND CHALLENGING, WITH YOUR HAZARDOUS CARGO, TO MAKE YOUR MERCHANT WORK, their Company advertisement reads.

It is indicative of the circumstances under which the Dutch so-called NLA (Non-Lethal Assistance) program was implemented. The help to Syrian battle groups was not directly given to those battle groups themselves. The Dutch so-called Syria team, which carried out the “non-lethal” relief supplies program, never went to Syria. It smuggled the goods into Syria by two companies: an American https://www.creativeassociatesinternational.com/ company that played a controversial role in Cuba, and an unknown, very closed Turkish company https://cantor.de/en/18-englisch/cantor-main/75-cfr-consulting-group.html . The goods were transported through Schiphol Airport to most likely the above-mentioned companies or their business partners, who distributed the “goods” to the terrorist. Both companies are not transparent and their real ” business” stays in the dark.

The Dutch Spy

The Dutch Spy, who worked for the AIVD in Turkey. Called by the Dutch media A.Z.

Let’s call him Mr. X, this Mr. X operated from the Dutch consulate in Istanbul. On a separate floor, he worked with the so-called Syria team on the secret NLA program. According to various sources, he worked for the Dutch secret service (AIVD). The Dutch Syria envoy often received Syrian so-called opposition leaders in Istanbul, Mr. X went on a regular basis to the southern Turkish city of Gaziantep, close to the Syrian border. Gaziantep, where James le Mesurier was murdered, were the tweets from BANA came from and the Head Quarter of the terrorist groups.

There in Gaziantep, he spoke with leaders and commanders of the terrorist groups. The leader of the Sultan Murad Brigade, Ahmed Osman, even thought Mr. X was in charge of the Dutch Syria team, so often he spoke with the spy.

The Sultan Murad Division was an armed terrorist group in the Syrian conflict, created around Syrian Turkmen identity. It is aligned with the so-called Syrian opposition and is heavily supported by Turkey, who provides funding and military training along with artillery and aerial support. It is the most notable group among Syrian Turkmen Brigades supported by Turkey.  By 2016, the group claimed to have around 1,300 fighters.  In mid-2017, it formed the “Sultan Murad Bloc” with other units within the Turkish-backed Free Syrian Army. It is now fighting alongside Turkey in Northern Syria, Idlib

We continue with Mr. X: How crucial his role was, came to light in March this year (2019). He was arrested by the Turkish authorities. The Turkish government accuses him of espionage: it is said that he has gathered information about the alleged ties between IS and Turkey, and also had conversations about the situation in the Kurdish region of Afrin. The entire NLA program stopped shortly after his arrest. According to the so-called Syrian rebels and other parties involved in the program, the arrest and the end of the NLA program were not unrelated.

Conclusion

The Netherlands was supplying the terrorists in Syria, through Schiphol Airport they sent goods to Syria fro combat. The Dutch government knew already under the then Dutch Minister of Foreign Affairs Bert Koenders ( PvdA – Social Democrats, who has a ” reputation” in Africa), that the war, was a war from ” outside”, conducted by the US in cooperation with the EU, they sponsored terrorist which caused many civilian deaths and left the country in rubbles. Furthermore, they used Dutch Taxpayers’ money for their illegal war in Syria.

Select a Donation Option (EUR)

Enter Donation Amount (EUR)

The Expansion Drive Of Bibi Nethanyahu – Zionist Dreams

Benjamin Netanyahu during a press conference announcing the planned expansion
Benjamin Nethayahu and his zionist expansions dreams, wich will be a nightmare for the Palestinians and the Middle-East

First he dreamed about the Golan Heights, occupied by Zionist Israel, he declared it to be part of the State of Israel, although it’s occupied and according to UN resolutions Israel should withdrawl.

Then he dreamed about the West Bank, before the general elections in Israel and now, because of his failure to form a government, his expansion dreams are focussed on the Jordan Valley .

Prime Minister Benjamin Netanyahu on Monday said he discussed with US President Donald Trump the possibility of annexing the Jordan Valley and appeared to suggest Washington was not against the step, which is strongly opposed by the international community and in particular neighboring Jordan.

At a groundbreaking ceremony for 12 new factories to be built in Ashkelon’s industrial zone, Netanyahu said there were “historic opportunities” that must be seized, and called on rival Blue and White leader Benny Gantz to join a unity government that would advance the bid.

With a president of Nethayanu, there will be no peace in the region, not with the Palestinians and not with it’s neighbours. He is trying to implement the Yinon plan.

PART OF THE YINON PLAN:

To the perpetual Israeli goals of weakening and destabilising Arab and Muslim states must be added the objective of acquiring more land for the state through territorial conquest, a notable example of which was the annexation of Syria’s Golan Heights in 1981 after it had been taken by the Israeli Defence Force during the war of 1967. The conflict of 1967 was a war of conquest prosecuted by right-wing ‘hawks’ who had seized control of prime minister Levi Eshkol’s cabinet with the aim of completing the task of acquiring land which had not been taken from the Arabs during the War of 1948. One of the most important aspects of this reach for ‘Greater Israel’, in which Israel conquered territory that tripled its size, was the desire to capture Jerusalem. The war of 1948, while often posited in Zionist historiography as a defensive war, had been waged to seize as much land as could be taken in excess of what had been provided under the vitiated United Nations Partition Plan. An important part of that campaign was Plan Dalet, which sought to expel Arabs from key areas so as to ensure a Jewish majority in all territories which would be controlled by the nascent Jewish state.

Image result for yinon plan

THE BALFOUR DECLARATION: WORLD ZIONISM

A warning was delivered in 1917, at the height of World War I by the British Admiralty to its political overlords.

America’s resources of manpower and martial machinery were needed to tip the balance. But just as would be the prelude to US intervention in the Second World War, the Americans, for long heeding of the advice given by their Founding Fathers, were wary of getting into “foreign entanglements”.

This is where the leaders of world Zionism came in.

It was a simple bargain: If Jewish leaders such as Chaim Weizmann could call on the Jewish Diaspora in America to use their influence to bring the United States into the war to rescue a desperate situation, then Britain would do what it could to help bring to fruition the Zionist dream of a Jewish state in Palestine.

Image result for balfour declaration
The ‘Balfour Declaration’ was part of this bargain.

That the Arabs of Palestine, lived for centuries , in the towns Al-Quds, Ramallah , and other cities on the land of the Zionists, as they refer to it as Eretz Yisrael, have been subjected to dispossession and occupation while been continually denied a state of their own is surely evidence that Balfour’s condition has not been met.

The Jews created a nation in Palestine, but that created an inevitable injustice against its Arab Muslim and Christian inhabitants, called the Palestinians.

The expansion dreams of the Zionist should be stopped, they are the main problem of many wars raging in the Middle East.

Select a Donation Option (EUR)

Enter Donation Amount (EUR)

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

The Magnitsky Act Is Coming To Europe – New Sanctions Law Soon Be Implemented

Natalia Magnitskaya (the Widow of Sergei Magnitsky) and her son, Bill Browder (r), Belgium former Prime Minister Guy Verhofstad left of Bill Browder,at the EU parliament in Brussels

Without hesitation and without investigation the EU reports: “Ten years ago, on 16 November 2009 in a jail cell in Moscow, guards strapped Sergei Magnitsky, a 37-year old father of two, to a bench and lashed him with rubber batons”. He died shortly after!

What is the Magnisky act?

The Magnitsky Act, formely known as the Russia and Moldova Jackson–Vanik Repeal and Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012, is a bill passed by the U.S. Congress and signed into law by President Barack Obama in December 2012, intending to punish Russian officials responsible for the death of Russian tax accountant Sergei Magnitsky in a Moscow prison in 2009. Since 2016 the bill, which applies globally, authorizes the US government to sanction those who it sees as human rights offenders, freeze their assets, and ban them from entering the U.S.

Magnitsky Acts in other countries; Estonia, United Kingdom, Canada, Lithuania, Australia , Ukraine and the European Union. The EU Parliament passed a resolution in March 2019 to urge the EU and it’s 28 member states to legislate the resolution similar with the Magnitsky Act.

The Netherlands, was the first to propose the new sanctions’ regime and was the initiator to get the unanimity it needs from the 28 EU states for the sanctions to go ahead “in the coming months”. Bill Browder was on a tour through Europe to get support for a”European Magnitsky Act Law”.

“There seems to be broad support … but there are still some outstanding issues and questions,” According to the Dutch initiators’ “Hungary, one of the most pro-Russian EU states, had earlier said that no such sanctions or Magnitsky Act were needed”.

The Magnitsky law must make targeted penalties possible
according to various Dutch political parties who see the Russian Sergei Magnitsky as an important symbol for all people who are oppressed and seek their rights. “The law should make it possible to punish people in a very targeted way. Think of the murderers of the Saudi journalist Jamal Khashoggi or the generals in Myanmar who are chasing the Rohingyas.” Is their argument.

The outgoing EU foreign relations chief, Federica Mogherini, “had been consistently hostile” to an EU Magnitsky Act, according to Bill Browder, the Hermitage Capital CEO, who used to be Magnitsky’s employer and plays a “doubtful” role in the whole case.

Of course, it’s an opportunity for the Dutch government and maybe the reason that they are so much in favor of the act and pushing it to go ahead, is the upcoming trial in Schiphol, in the (Russian) MH17 case. Also, the conviction of the President of Suriname, Desi Bouterse, recently for the “December-killings” can be taken into consideration of imposing the EU-Magnitsky Act. Suriname was a Dutch Colony for more than 300 years and gained in-dependency in 1975. The Dutch suppressed the people of Suriname with their colonial “regime”.

Ordinary people do not get to have a say in EU diplomats’ behind-closed-doors sessions and lawmaking. Many Europeans see the EU as a “Moloch”. An institution who decide for them, but far from democratic, the EU citizens have no say.

Select a Donation Option (EUR)

Enter Donation Amount (EUR)

Source EP Parliament

Nieuwsbrief Pater Daniël, Qara, Syrië

Nieuwsbrief Pater Daniel, Qara, Syrië – FREESURIYAH
Goede Vrienden,
De relaties tussen de landen zijn wereldwijd grondig veranderd zonder
dat het westen, onder leiding van de VS in staat is dit te erkennen en
nog minder er zich aan aan te passen. De westerse geopolitiek na WO II
was er een van overheersing, uitbuiting, plundering en vernietiging.
Dit gaat onverminderd voort. De VS, Turkije en de zionisten mogen
zelfs openlijk Syrië plunderen en vernietigen. Inmiddels zijn er
echter andere spelers op het wereldtoneel verschenen die een heel
andere politiek voeren. Het Chinese en Russische model is er nu een
van win-win relaties met andere landen. China, het rijk van het
midden, dat de zijde, het porselein, de drukpers en het kompas heeft
uitgevonden, heeft de opium oorlog en de koloniale overheersing van
1839 tot 1949 goed in zijn geheugen geprent als “de eeuw van de
vernedering”. Uncle Sam zal de draak niet meer op de knieën krijgen.
Tot de nieuwe zijderoute zijn  niet minder dan 150 landen en
internationale organisaties toegetreden in Azië, Afrika, Europa en
Zuid-Amerika. De illegale sancties en vijandelijkheden van de VS en
hun bondgenoten tegenover Iran worden openlijk afgewezen door China,
Rusland en Indië alsook door de in 2001 gestichte organisatie van
samenwerking van Shanghai (OCS). Het Aziatisch model van win-win
verbetert het leven van miljarden mensen. Het is een menswaardig
alternatief voor de westerse politiek. Dit geeft ook hoop voor het nu woelige Libanon. Protesteren op zijn
Libanees is altijd een beetje volksfeest, maar tevens ook tragisch en
zonder veel uitzicht. De (Saoedische) eerste minister Hariri is
afgetreden maar heeft van de VS een lijst van 50 namen gekregen met de
opdracht een regering van technocraten te maken. Ondertussen is heel
de wereld zich aan het moeien met de regering van Libanon. Hoewel de
VS het klaar kregen in de jaren ’70 de christelijke meerderheid te
veranderen in een meerderheid van soennitische moslims, om de
zionisten te plezieren,  zijn de VS en hun supporters niet in staat de
christenen en de Hezbollah uit te schakelen. President Michel Aoun
(christen, maroniet) en Hassan Nasrallah (secretaris generaal van
Hezbollah) hebben een sterk verbond in dienst van de soevereiniteit
van het volk, tegen de andere leiders in, marionetten van de westerse
mogendheden die slechts chaos willen zaaien om het land te
onderwerpen. Rusland heeft al laten weten dat het geen ontwrichting
van Libanon zal dulden en China heeft concrete hulp aangeboden. Al wat
de VS en hun bondgenoten er doen is uiteindelijk als een slag in het
water die  China,  Rusland en Iran een steeds grotere invloed geeft.
Zal Libanon uiteindelijk in staat zijn toch zijn soevereiniteit te
heroveren? P. Daniël
Select a Donation Option (EUR)

Enter Donation Amount (EUR)

XIV/47

Vrijdag 29 november 2019

Flitsen uit het leven van de gemeenschap

Orthodox bezoek

Zaterdag blijft onze wekelijkse poetsdag. We waren net klaar toen abouna Paisios, de Grieks orthodoxe priester van Deir Atieh ons kwam bezoeken met de Grieks orthodoxe bisschop Mgr. Saba Esbear van Horan, Suweida (Z. Syrië).  Het was een erg aangenaam bezoek. Deze bisschop is goed bekend met de kerk in Europa en ook in België, waar hij blijkbaar een aantal professoren kent. Hij zelf doceert Oud Testament. Hij vertelde over de sterke groei van de orthodoxe kerk. Enkele van zijn  opmerkingen zijn blijven hangen. Wanneer Rusland na de val van het communisme zulk een sterke heropleving kende, dan is dit volgens hem voor een flink deel te wijten aan de blijvende invloed van o.a. Serafim van Sarov (+ 1833), een van de grootste Russische mystici, die het christelijk geloof  beleefde in het licht van de vervulling van de heilige Geest. En wanneer Rusland nu door het westen zozeer wordt gedemoniseerd is dit niet alleen omwille van het feit dat het terug een grootmacht geworden is, maar vooral omdat het zulk een sterk en vitaal orthodox christendom kent, wat door het decadente en goddeloze  westen met alle middelen wordt bestreden. Ook de Katholieke Kerk, die een behoorlijke crisis doormaakt, zou veel kunnen leren van de vitale orthodoxe kerken en in het bijzonder van de “patriarchale” structuur (met behoud van het Petrusambt). De orthodoxe kerken zijn overigens in Syrië eveneens  over het algemeen vitaler en sterker dan de katholieke kerken.

Arbeidsongeval en verzorging

De afwas na het middageten doorheen de  week wordt meestal gedaan door de meisjes. Voor de afwas op zondag en feestdagen zorgen de  fraters. Deze zondag was ik in de keuken zelf het slachtoffer van een kleine uitschuiver met grote gevolgen. Ik verloor het evenwicht en viel op enkele flessen met  water die ik naar hun plaats wilde brengen. Een paar flessen braken en ik viel met mijn volle gewicht, – al is dat niet zoveel, – in de scherven. Resultaat: een linkerhand met diepe snijwonden en vol bloed. In allerijl werd een voorlopig verband aangelegd en ik verloor even het bewustzijn. De fraters droegen me in de auto en reden er mee naar Qâra, naar het dispensarium waar een jonge bevriende arts samen met enkele anderen werkt. Hij kwam zelf even kijken hoe het met mijn hand  gesteld was. Een andere jonge arts en een verpleegster begonnen de behandeling: de wonden zuiver maken, ontsmetten, verdoven, naaien en van een stevig verband voorzien. Allemaal gratis. We moesten wel langs een apotheek om de nodige antibiotica te kopen, maar die worden inmiddels weer in Syrië gemaakt en zijn niet duur. Minder dan één uur na het ongeval lag ik op mijn bed in mijn kamer, zij het met behoorlijk wat pijn, vermits de verdoving aan het wegtrekken was. En in onze refter staan voortaan plastieken flessen! Toen ik volgende dag terugkeerde om het verband te laten vernieuwen zaten er drie moeders gezellig rond het petroleumvuurtje met hun kinderen te eten. Hun opgerolde sandwich lieten ze op het vuurtje warmen. Graag had ik een foto genomen maar gehuwde moslimvrouwen houden  daar niet van. In dezelfde zaal staan een aantal bedden met een gordijn afgeschermd. Zelf vroeg ik de dokter om een gunst. Ik had twee stukjes blad bij van een geneeskrachtige plant (ornithogalum caudatum – het fijne vliesje wel eerst verwijderen!) en vroeg of hij er die niet wilde opleggen vooraleer het verband er aan te doen. Hij had er geen enkel probleem mee. Een andere verpleegster kwam nieuwsgierig vragen wat voor plant het was. Dit dispensarium is 24/24 uur en 7/7 dagen open. Er is een dagploeg van 2 artsen en twee verpleegsters en een nachtploeg. Het werkt tevens als een soort ”spoed”.

Vermits het van de regering is, wordt alles gratis verstrekt. Neen, het is hier niet volmaakt en dit is geen westers “ziekenhuis” maar een oosters, familiaal, gemoedelijk “genezingshuis” naar lichaam en geest. Terwijl de westerse media nog steeds uitpuilen van verzonnen verhalen over de gruwelijke onderdrukking van een Syrische  bevolking door een verschrikkelijk, dictatoriaal “regime”, vraag ik me af in welk Europees “regime” ik als vreemdeling zo vlot, deskundig, aangenaam en billijk zou verzorgd worden. Dank u Syrië en hou vol!

Patroonfeest

Dinsdag zongen we  de plechtige vespers van de vooravond van de heilige Jakob, Mar Yakub. Hij was de intieme vriend van Yasdagerd I, de koning van het machtige Perzische  rijk (399-425). Hoewel hij als christen geboren was had hij vlot de staatsgodsdienst met de aanbidding van de zon omarmd om te genieten van de overweldigende gunsten van de koning. Zijn moeder en zijn  vrouw brachten hem tot inkeer en hij wilde zijn bedrieglijk compromis verlaten. De koning had er geen moeite mee dat hij christen was, als hij uiterlijk de staatsgodsdienst maar trouw bleef. Ook dit compromis wilde Jakob niet aanvaarden, zelfs niet nadat de koning hem nog meer gunsten en rijkdom beloofde. Hierop ontvlamde de koning in woede en liet hem een voorbeeldige straf ondergaan: hij werd geleidelijk in stukken gesneden: Jakob de Verminkte. Hij gaf bewust zijn leven voor de eenheid van alle christenen. Bij de stichting van dit klooster in de 6e eeuw werd hij als patroonheilige gekozen.

Na de vespers gaf moeder Agnès-Mariam een indringende bezinning over deze heilige als patroon van alle christenen die in onze tijd geen compromis meer met onze  verworden beschaving willen sluiten. Op de feestdag zelf zongen we ’s middags de lange en mooie vespers en om vier uur vierden we, samen met de kinderen die inmiddels uit de school waren teruggekeerd, de  byzantijnse eucharistie met zegening van brood, olie, wijn. Hierna werd ieder met de gewijde olie gezegend en kreeg een stuk brood dat hij/zij in de wijn dompelt en eet. In de avondrecreatie waren enkele mensen van buitenaf, o.a. een Amerikaans echtpaar, levend in Thailand, verantwoordelijk voor een organisatie die meerdere  van onze projecten ondersteunt, nu o.a. met het maken van goede slaapzakken in Homs. Het werd een vrolijke avond met spontane volkszang en muziek met luit en tamtam.

Tussen de ruinen van de westerse beschaving

Er is nog wel  een “politiek correcte” journalist te vinden die meent dat onze westerse beschaving nog steeds het aantrekkelijk voorbeeld voor de hele wereld blijft en daarom zoveel vreemdelingen aantrekt. Hij is dan als de laatste der Mohikanen, om de uitdrukking te gebruiken van de bekende Engelse roman (1826) van James Fenimore Cooper. Mogelijk meent hij nog het licht te moeten uitdoen, terwijl er al lang geen licht meer is. 

Laten we even realistisch zijn. De westerse beschaving “en marche”, marcheert al lang niet meer. Ze is dood. Met westerse beschaving bedoelen we eenvoudigweg de Europese beschaving,  de christelijke beschaving, vooral gegroeid uit de grootheid van de Griekse filosofie, het Romeinse recht en het zo vitale joods-christelijke geloof. Welnu, in onze openbare samenleving schiet hiervan nagenoeg niets meer over. En dit is niet zo omdat de volkeren van Europa, de mensen zelf het zo wensen, maar omdat een elite systematisch  alle rijkdom heeft afgebroken en deskundig blijft afbreken. Het is niet het volk dat de kunstige en creatieve kerststallen in de kersttijd weg wil. Het komt door de druk van een alles overheersende wereldelite, die een soort globaliserende dictatuur heeft ingevoerd. Ze hebben een “politiek correcte” houding in de publieke opinie gegevormd die al het mooie, goede en ware uit het verleden beschouwt als vanzelfsprekend verouderd en onaanvaardbaar voor onze tijd. Iets is maar toegelaten en “modern” als het een breuk is met het verleden. Hoe nieuwer of hoe gekker, hoe beter. Het ruime, open Griekse denken met een blik op het oneindige, de eeuwigheid,  God en het ware geluk van de mens, werd gereduceerd tot het bekrompen, louter materialistisch waarneembare van hier en nu. Wet, natuurwet en tien geboden werden vervangen door ziekelijke, individuele grillen, los van de werkelijkheid, van de schepping Gods en van iedere persoonlijke verplichting. En waarheid hoeven we in het openbare leven niet meer te zoeken. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar de grootste wereldleiders en de hoogste internationale instellingen kunnen nu zonder probleem liegen dat ze barsten. We worden bedolven onder afgeborstelde stoere monsterleugens en officiële valse rapporten. Denk aan het OPCW (de officiële organisatie voor de verhindering van chemische wapens)  als actueel voorbeeld i.v.m. chemische aanvallen in Syrië of de carrousel van rapporten over het neerhalen van het lijnvliegtuig MH17. Hier geldt wat de Egyptische Nobelprijswinnaar literatuur (1988) Naguib Mahfouz zo treffend zei: “Zij liegen… en ze weten dat zij liegen…en ze weten dat wij weten dat ze liegen en ondanks dat gaan ze verder met nog meer te liegen”.  Tenslotte heeft de westerse beschaving haar grootheid vooral te danken aan de onuitputtelijke vitaliteit van het joods-christelijk geloof. Al wat op gebied van wetenschap, ontwikkeling, maatschappelijk leven, kunst, liefdadigheid … naar het christelijk geloof verwijst, wordt nu niet alleen verdacht gemaakt maar moet strikt vermeden worden. Het christelijk geloof en leven tot in de  grond afbreken, dát wordt nu als de bevrijdende toekomst beschouwd. En zo is onze tijd met het huidige leven in de westerse beschaving mogelijk niet de ergste uit de geschiedenis van de mensheid, maar volgens Jonathan Price (prof. filosofie Oxford en Warschau) alvast de lelijkste. 

De eigen Europese identiteit en waarden worden door een zelfhaat weggehoond en vernietigd om plaats te maken voor een oeverloze verdraagzaamheid die een dictatuur wordt en een grijze, multiculturele ruimdenkendheid  zonder inhoud. Het resultaat is een steeds verder gaande kille doodscultuur, die in alle fazen van het leven wordt opgedrongen. “Expertisecentra” met hoog opgeleide vormingswerkers zorgen voor de “wetenschappelijke” ondersteuning met emotionele uitroepen en slogans zonder verantwoorde argumentatie. Ze menen, bij wijze van spreken, dat kleine kinderen het heel plezierig vinden in het hart van een kerncentrale vrij te mogen spelen met knoppen en lichtjes, maar bekommeren zich niet om de vraag of dit verantwoord is. Geobsedeerd door een absoluut zelfbeschikkingsrecht, zijn ze voorbeelden van ideologische blindheid. Maar ze worden wel internationaal en dus ook nationaal erkend en gesteund. Ouders die protesteren tegen bv. een vroeg seksualisering van hun kinderen of tegen een opgedrongen gendergekte, halen weinig uit. Zelfs de meest katholieke minister zal hen antwoorden dat de geplande acties door het “internationaal erkend expertisecentrum wetenschappelijk” werden uitgebouwd en dus aanvaard moeten worden.  Ondertussen ziet ieder mens met enig gezond verstand dat een dergelijk centrum geen enkele waardevolle of menswaardige vorming kan aanbieden om jongeren voor te bereiden, bv. op een gelukkig makende huwelijkstrouw of een waardevolle inzet met de gave van zichzelf. Integendeel, zij helpen jongeren verslaafd te worden aan seksuele uitspattingen en vluchtig plezier om hen te dumpen in de groeiende groep van ongelukkigen en depressieven of in de psychiatrie. De georganiseerde obsessie van “instant-plezier” leidt naar een ondraaglijke geestelijke leegte, die geen mens gelukkig maakt.

Wat kunnen we doen? Voor een gewoon protest is het al te laat. Het zou nu een eensgezind massaal protest moeten zijn, zo in de zin van de “gele hesjes” en nog veel meer. En ook dat heeft gevaren. De wereldmachten zijn  bijzonder handig in het infiltreren en manipuleren van massamanifestaties, zoals uit de meeste “gekleurde revoluties” van onze tijd overduidelijk blijkt. Er zijn nu, na meer dan 8 jaar internationaal georganiseerde oorlog tegen Syrië, nog steeds journalisten die spreken van een  “ongewapende vreedzame volksopstand”, terwijl wij de gruwelijke werkelijkheid meemaakten. Wat kunnen we dan wel doen? Stevige groepen van vrienden vormen die weten wat er gaande is en zich eensgezind tegen de verwording verzetten. Vorige maand mocht ik voor enkele van zulke groepen het woord voeren. Zij vormen een positieve kracht. Helaas vinden we deze geest van weerbaarheid (nog) niet daar waar hij  zou moeten zijn, nl. in uitgesproken kerkelijke middens, religieuze gemeenschappen of parochies. Deze worden meestal nog overheerst door een sterk maatschappelijk “correct” denken. Echte zinzoekers vinden daar helaas niet hun bezieling, terwijl ze wel de waarschuwing van de hl. Petrus in zijn Pinksterpreek ter harte nemen: “Redt u uit dit  ontaarde geslacht” (Handelingen 2, 40). 

In de meeste Europese landen zijn de burgers  migranten geworden in hun eigen heimat. Hoewel vele moslims als immigranten ongetwijfeld met goede bedoelingen gekomen zijn, heeft de massa-immigratie de eigenheid van de westerse beschaving aangetast. Grote groepen moslims genoten ten volle van alle westerse voorzieningen en voordelen, maar verwierpen radicaal de Europese identiteit en waarden, bleven strikt hun eigen waarden beleven en geleidelijk ook opleggen aan hun omgeving. Bovendien waren westerse leiders er vlug bij om hen ter wille te zijn zodat ze hun gunst wonnen en hun stem kregen. Kruis, kerststallen en de tekens van de christelijke beschaving moesten weg. Kerstmis werd een winterfeest en de paashaas verdreef Christus’ verrijzenis. Wat kunnen we doen? Laten we op goede wijze doen wat de massamigratie op slechte wijze heeft gedaan en Jezus’ woord ter harte nemen: “De kinderen van deze wereld handelen onderling met meer overleg dan de kinderen van het licht” (Lucas 16, 8). Laten we groepen vormen van hechte vrienden, die hun eigen waarden behouden en geen enkele wet aanvaarden die mensonwaardig (en dus ongeldig!) is en tegen die waarden ingaat (zoals abortus, euthanasie, manipulatie van menselijk leven, homohuwelijk, misvormende opvoeding van kinderen…). En dat de christenen overtuigde christenen worden die geen compromissen sluiten met een puur heidense en barbaarse cultuur. Wanneer groepen zo hun eigen authentieke Europese waarden beleven, zullen ze die ook geleidelijk kunnen opleggen aan hun omgeving. Kortom, we doen dan zoals de moslims in ons land doen en gedragen ons als migranten in eigen midden, maar we herstellen de authentieke westerse, menselijke  en christelijke waarden. Dat is een manier om de ruinen van de westerse beschaving terug op te bouwen.

Groepen van vrienden met een sterke en eensgezinde overtuiging jegens deze echte identiteit en waarden zullen niet meteen een grote ommekeer bewerken in de westerse beschaving maar kunnen hiervoor wel een begin vormen en steeds meer mensen uitnodigen zich hierbij aan te sluiten.

En dit nog

Ruim 5 jaar geleden kwamen alle 285  inzittenden van MH17 om. Oekraïne had de leiding van de vlucht, verplichte het vliegtuig lager en boven rebellen gebied te vliegen. De pro-Russische rebellen vonden de zwarte dozen en overhandigden ze plechtig aan  de onderzoekscommissie, die er na vijf jaar nog geen woord over heeft gezegd. Maleisië, neutraal en eigenaar van het vliegtuig, mocht een half jaar lang geen lid zijn van de onderzoekscommissie. Oekraïne, de hoofdverdachte,  kreeg de leiding van het onderzoek. Vanaf het begin regende het officiële verklaringen en rapporten die Rusland beschuldigden zonder dat er één enkel bewijs gegeven werd en alle bewijsmateriaal dat in een andere richting wees geweigerd. Hoe lang nog  laten de Nederlanders, die zo graag “recht voor de raap” zijn, met zich sollen door een regering die zogenaamd “de laatste steen” in het onderzoek zal boven halen?
http://infobrics.org/post/29841/?fbclid=IwAR31-hecwvYAFcxA49bLwJ2gDQc2MhIMTVvaXdi9FgvHDxn58hhg8JnLNb4

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US

NL30 ABNA 0895 2288 31 
Schaduwpolitiek en de ‘hand van het Kremlin’, wie zit erachter? De historische rol van Sergei Shoigu in Rusland

Een vriendelijk gezicht kan een slecht hart verbergen, maar het tegenovergestelde is in dit geval van toepassing. Dit idee verliest nooit zijn relevantie, vooral niet als het gaat om ambtenaren – leidinggevenden, zakenmensen, politici en voorzitters. Hun uiterlijk, of liever gezegd hun imago, is wat wij onszelf voorstellen bij het lezen van nieuws en televisiereportages. Er zijn echter dingen die niet aan de openbaarheid komen.
Foto: Sergei Shogu

Het Rusland van Poetin kreeg de naam ‘Russische Federatie’ onder president Jeltsin, die de uitstraling van ‘verval’ naar het Kremlin en het Witte Huis had gebracht, die mensen zich blijven herinneren met een grijns of scepsis en treurigheid. Maar nog belangrijker, Jeltsin bracht een team van nieuwe “managers” met zich mee, van wie sommigen bestemd waren om het nieuwe Rusland te koesteren en groot te maken in het nieuwe millennium.

Iedereen zal het zich bijna zeker herinneren, Vladimir Poetin, die het ambt van president overgedragen kreeg van toenmalig president Jeltsin, op oudejaarsavond 1999, precies vóór het millennium, Vladimir Poetin is sindsdien onophoudelijk aan de macht geweest en het imago van Rusland geworden.

Maar iedereen is zich bewust van het feit dat er een “beslissingsteam” en andere mechanismen achter president Poetin zijn die de “beslissingen” beïnvloeden – alles wat zich in de schaduw van de media en tv-camera’s bevindt.

Als je de schaduwkant of diplomatie van het Kremlin-beleid goed bekijkt, kun je terecht met verbazing de persoonlijkheid achterhalen van de huidige minister van Defensie en voormalig minister van Noodsituaties Sergei Shoigu, die sinds het begin van de jaren negentig een andere richting in de Russische politiek leidt. Dit voorjaar bekleedde Sergei Shoigu 28 jaar verschillende overheidsfuncties. In het huidige moderne Rusland is dit een record voor een overheidsbaan.

Is het toeval dat hij erin geslaagd is om te overleven in de “Kremlin-jungle”?

Velen in Shoigu’s omgeving hebben zijn agressiviteit en vastberadenheid opgemerkt, evenals zijn onverklaarbare gave van spreken dat grenst aan hypnotisme en hem hielp zijn horizon te verleggen en de uitkomst van veel situaties te beïnvloeden.

Er is een goede reden dat achter de schermen naar Sergei Shoigu wordt verwezen als “degene die de problemen aanpakt.” Dat is duidelijk geworden tijdens zijn 28 jaar ervaring in de grootste overheidsinstellingen van het land. Op het eerste gezicht lijkt het erop dat zijn levenslange missie is; het bestrijden van de gevolgen “rampen”, of deze nu door de mens is veroorzaakt of door de politiek.

Het begon allemaal op 17 april 1991, toen een besluit van de Raad van Ministers van de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken (Sovjet Unie) Sergei Shoigu benoemde, een inwoner van een kleine Aziatische provincie aan de grens tussen Rusland, Mongolië en China, waar de meeste mensen boeddhisten zijn en nog traditionele sjamanistische culten bedrijven, voorzitter werd van het Russische reddingskorps.

Dit “reddingskorps” was bedoeld om een van de beste ter wereld te worden. In die tijd ontwikkelde hij zijn eigen “handelsmerk” oftewel zijn eigen imago. Hij werd vaak ‘de minister zonder stropdas en portefeuille’ genoemd, omdat hij dankzij zijn enorme levenservaring altijd operaties uitvoerde niet vanuit zijn kantoor met een “pluche” stoel in de hoofdstad Moskou, maar daar waar het nodig was met levensgevaar de natuurkracht te trotseren. Maar waarom was hij het die Moskou altijd stuurde om deze problemen aan te pakken?

Aardbevingen, aardverschuivingen, lawines, overstromingen en branden zijn het dagelijkse leven van Shoigu geworden. Hij was altijd dichtbij het vuur, ook de “heetse”politiek plekken van het strijdtoneel aan het ‘blussen’. In 1992 kreeg Shoigu de taak om de gevolgen van het conflict tussen Ossetië en Ingoesj in de Kaukasus op te lossen. De mogelijkheid om een gemeenschappelijke weg te vinden en aan beide partijen de oplossingen te tonen, hij hielp deze situatie op te lossen, evenals vele andere soortgelijke uitdagingen. Sergei Shoigu werd niet alleen de belangrijkste redder van Rusland, maar ook een groot vredestichter.

Op het hoogtepunt van de Georgisch-Zuid-Ossetische oorlog arriveerde Shoigu onbewaakt in de door het oorlog verscheurde Zuid-Ossetische stad Tskhinvali en eindigde het bloedvergieten. In Transnistrië leidde hij een Russische humanitaire expeditie. Daarna was er Tadzjikistan met de noodzaak om de Russisch sprekende bevolking te evacueren. Tsjetsjenië, Abchazië, de Balkan. Shoigu assisteerde op alle “hotspots” van het moderne Rusland en trad overal op, niet alleen als redder, maar ook, met als prioriteit, van de hoogste staatsbelangen van Rusland.

Afgezien van deze oorlogen legde de minister contacten met hooggeplaatste ambtenaren in het buitenland, die zijn formele macht ver te boven gingen. Op verschillende foto’s is hij te zien in een informele setting met de voormalige Iraakse leider Saddam Hussein, de voormalige Libische leider Muammar Gaddafi en de voormalige Venezolaanse president Hugo Chavez.

Deze bijeenkomsten geven slechts een klein deel weer van alle opdrachten die namens het Kremlin door de door het westen “verguisde”minister Shoigu in het buitenland zijn uitgevoerd, omdat dergelijke bezoeken doorgaans niet worden opgemerkt door de reguliere media. De minister draagt niet zijn gebruikelijke militaire uniform, maar ontspannen “burgerkleding” dit geeft de sfeer aan hoe levens veranderende gebeurtenissen worden gevormd.

We zullen nooit de onderwerpen van Shoigu’s gesprekken te weten te komen, met hen, maar het lot van deze politici was nogal “bedreigend” maar de Russische minister was bij hen. Misschien was hij in die gevallen ook nodig om in een noodgeval te helpen, een dreigend gevaar opzij te zetten en hulp te bieden. Na zijn bezoeken kwam hulp van het Kremlin via officiële en niet-officiële kanalen naar deze regio’s; daar ontstond geleidelijk een Russisch inlichtingennetwerk, evenals vredeshandhaving en soms militair contingent, of zelfs de ‘niet-bestaande’ Russische particuliere militaire bedrijven. In elk geval probeerde Shoigu de opkomst van nieuwe ‘color revoluties‘ te voorkomen door het ‘hybride beleid‘ van Moskou te implementeren.

Voorwaarde, voor deze hulp of handreiking is dat we het hebben over landen die een doorn in het oog zijn zijn voor de Westerse tegenstanders van Rusland, zo zou je kunnen spreken van het succes van het Kremlin, dat impliciet maar vol vertrouwen zijn hand uitreikt naar de belangrijkste plekken van bedreigingen voor Poetin op het wereldtoneel, tegen te gaan.

De gebeurtenissen van de afgelopen jaren bewijzen nog eens en zijn de bevestiging van het superbewustzijn van Shoigu. Er is een foto waarop hij de hand schudt van minister van Defensie van de Republiek Zimbabwe, Sydney Sekeramayi. Destijds geloofde Zimbabwe Sergey Shoigu niet of zag hij af van zijn diensten, denkend dat ze de problemen alleen zouden kunnen oplossen, maar slechts een paar jaar geleden vond er staatsgreep plaats met een verandering van het regime.

Shoigu ontmoette ook de Vietnamese leider Trần Đại Quang, die een maand na de ontmoeting van een onbekend type kanker stierf. Zijn er niet teveel toevalligheden?

De ontmoeting van Shoigu met de Portugese premier Guterres is ook een mysterie, maar deze laatste ging uiteindelijk voor “promotie” en werd secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Na de verdere acties van Rusland op het gebied van buitenlandse zaken, kunnen we zien dat de VN het belangrijkste platform is geworden voor de positie van Rusland ten opzichte van de wereldwijde gemeenschap. Dit was vooral belangrijk voor de Russen tijdens de informatieblokkade die door het Westen was opgelegd.

Vooralsnog blijft Shoigu als minister van Defensie communiceren met tal van vertegenwoordigers uit het buitenland. Alleen al in het afgelopen jaar heeft de minister deelgenomen aan meer dan 50 vergaderingen op internationaal niveau, waarvan er minstens een dozijn cruciaal zijn gebleken voor de huidige wereldprocessen en versterkte standpunten van internationale topambtenaren met wie Shoigu communiceerde. Zo ontstond er recent een splitsing in de NAVO, toen de Russische minister de Turkse kant overtuigde van de noodzaak om op militair gebied samen te werken en het S-400-systeem te kopen.

In oktober 2018 werd Shoigu door de Chinese leider Xi Jinping erkend. We zijn getuige geweest van de gezamenlijke Russisch-Chinese militaire oefeningen die de hele machtsverhoudingen in de wereld op zijn kop zetten!

Maar hoe wisten de leiders van Rusland waar ze Shoigu naartoe moesten sturen? Hoe kon Moskou de dood van de leiders van verschillende staten voorspellen, evenals conflicten, staatsgrepen, van vijanden op basis van alleen geheime informatie? Er is een antwoord op deze vragen. Zoals later vele jaren bleek, had Moskou zijn eigen speciale data specialisten en informatie kanalen om verschillende soorten gebeurtenissen te voorspellen.

Namelijk op dezelfde manier als van Amerika, dat in 1972-95 begon met het ontwikkelen van haar topgeheime CIA-spionageprogramma ‘Stargate‘ dat zich bezighield met de psychologische oorlogsvoering, had Moskou haar eigen project op dit gebied opgestart. In tegenstelling tot de Amerikaanse ‘Stargate’, creëerde de Sovjet-Unie op 15 december 1989 een geheime denktank voor ‘ongewone’ menselijke vaardigheden en speciale wapens. De zogenaamde “Militaire eenheid 10003” deze werd geleid door luitenant-generaal Alexei Savin, doctor in technische en filosofische wetenschappen.

Er waren veel ongewone experimenten, soms grenzend aan fantasie. Nog niet zo lang geleden gaf generaal Savin een interview aan een Russische mediabron, waarbij hij gedeeltelijk geheime ontwikkelingen onthulde van de Sovjet Unie, namelijk het werk van Militaire Eenheid 10003 in het slechts bestudeerde gebied van de zogenaamde “torsievelden”. Bovendien moesten officieren van deze eenheid psychologische oorlogsprogramma’s van de Verenigde Staten en andere NAVO-landen analyseren om methoden van energie en informatieve invloed op de vijand, bescherming van onze leiders tegen vijandelijke psychologische aanvallen en nog veel meer bestuderen. In een geheim centrum bestudeerden ze verschillende menselijke engineeringmethoden in Aziatische, Zuid-Amerikaanse, Europese, Afrikaanse, Altai, Siberische en Tibetaanse culturen, veranderde staten van bewustzijn en onderzochten de aard van het fenomenale menselijke vermogen.

Bij deze eenheid werkten meer dan 120 organisaties van de Sovjet-Academie van Wetenschappen en de Academie voor Medische Wetenschappen, het ministerie van Defensie, evenals de industrie en het onderwijs, waaronder de Staatsuniversiteit van Moskou, het Moscow Institute of Physics and Technology, de Russische Academie van de instituten voor filosofie en psychologie van de wetenschappen. Natuurlijk kenden ze niet degene die om dit onderzoek had gevraagd; elk voerde zijn deel van de experimenten en analyses uit. De documenten van de militaire eenheid waren opmerkelijk vanwege hun hoogste geheimhouding.

Deze tactische eenheid was in staat om mensen visueel te karakteriseren, door foto’s, persoonlijke bezittingen, beginletters, herinneringen aan hun kennissen; informatie uit het menselijk brein voorlezen; om de inhoud van boeken te leren zonder ze te openen en die van geheime documenten zonder ze te lezen. Officieren werden geleerd om plannen en intenties van de vijand te evalueren, om te voorspellen hoe gevechtsoperaties zich zouden ontwikkelen, om feiten van de inlichtingenactiviteiten van de vijand te onthullen, om coördinaten van veilige huizen, schuilplaatsen en vele andere dingen te bepalen. In zijn interview zegt Savin zich bezig te houden met enkele speciale operaties, zoals die waarbij de “eenheid” hielp informatie te vergaren over de doelen van de Amerikaanse bombardementen op Joegoslavië.

Nadat de Sovjet Unie was ingestort, stopte de militaire eenheid 10003 met haar activiteiten zoals vele andere geheime onderzoeksorganisaties. Of ging het gewoon door? Was dit onderzoek echt afgelopen? En wat gebeurde er met het militaire parapsychologie project nadat Sergei Shoigu werd benoemd tot minister van Defensie?

Volgens de Russische media is dit onderwerp bekend bij het nieuwe hoofd van de defensie. De werkzaamheden bleken de afgelopen jaren te zijn hervat. Een van de 2019-edities van het officiële tijdschrift Army Digest van het Russische ministerie van Defensie bevatte een artikel over de Russische militaire parapsychologie methoden die het mogelijk maken om de gedachten van de vijand binnen te dringen en computerprogramma’s te hacken. De februari editie artikel getiteld ‘Super soldaat voor de oorlogen van de toekomst’ door reserve kolonel Nikolai Poroskov bericht over parapsychologische methoden waar het Russische leger er behoorlijke grip op heeft.

Het artikel beweert dat de Russische speciale strijdkrachten “militaire parapsychologie technieken” in Tsjetsjenië gebruikten. Degene die de metacontact-vaardigheid beheerst, kan bijvoorbeeld op een non-verbale manier getuigenis afleggen. Hij ziet aan de gevangen genomen soldaat, namelijk wat voor soort persoon hij is, wat zijn sterke en zwakke punten zijn, of hij kan worden gewonnen, enz. De betrouwbaarheid van zo’n ondervraging is vrijwel honderd procent. “Soldaten van speciale troepen leren de techniek om dit soort ondervraging in geval van gevangenneming van topambtenaren van het land of leiders van grote industriële en bankstructuren – om staatsgeheimen of handelsgeheimen te beschermen,” zegt het artikel.

Bij het beoordelen van de inhoud van de publicatie in het officiële tijdschrift van het ministerie van Defensie heeft het hoofd van het analytische departement van het tijdschrift Soldaten van Rusland Anatoly Matviychuk gezegd dat gevecht parapsychologie ‘geen fantasie’ is en vandaag nog steeds wordt ontwikkeld.

Er is onder andere een succesvolle prestatie bereikt met betrekking tot experimenten zoals het lezen van documenten die zich in een kluis bevinden, de definitie van personen die deel uitmaken van een terroristisch netwerk, de blootstelling van potentiële kandidaten van terroristische groepen, stelt het artikel. Bovendien bleek het mogelijk om zelfs de technische uitrusting te beïnvloeden. Met de kracht van gedachten kan men bijvoorbeeld computerprogramma’s afstellen, generatorkristallen verbranden, gesprekken volgen of televisie- en radio-uitzendingen en communicatie verstoren.

Het is misschien te wijten aan deze praktijken dat de wereld geobsedeerd is geraakt door cyberfobie veroorzaakt door de activiteit van onbekende hackers die internationale onderzoeksbureaus associëren met Rusland en het team van Shoigu. Het is verbazingwekkend dat de VS ondanks de totale controle van de Verenigde Staten over de wereldwijde software-industrie en het internet zo kwetsbaar leek voor vijandige aanvallen. Wat als Shoigu nooit de activiteiten van Militaire Eenheid 10003 heeft stil gelegd en deze gewoon opnieuw heeft geïmplementeerd in nieuwe organisatievormen, bijvoorbeeld als privébedrijven, waardoor ze een nieuw aandachtsgebied krijgen? En hoewel het Kremlin eerder Shoigu naar het buitenland stuurde om contacten te leggen om verschillende problemen te moeten oplossen, gebruikt de minister vandaag cyberwapens om diegenen te overtuigen die niet persoonlijk met hem willen communiceren.

Uiteindelijk is het verrassend hoe Rusland met zijn militaire budget dat 12 keer kleiner is dan dat van de Verenigde Staten, zijn invloed in verschillende regio’s van de wereld uitbreidt. Waarom hebben Amerikaanse expeditiebases over de hele wereld, met name in Europa en het Midden-Oosten, geen controle over de ‘Russische beer’ gekregen? Waarom dwarsboomt Rusland met succes de CIA-plannen om ” color revoluties” op zijn grondgebied te orkestreren? Waarom is het niet mogelijk om internationale cyber oorlogsvoering te stoppen.

Select a Donation Option (EUR)

Enter Donation Amount (EUR)

Bron

DONATE AND SUPPORT US

DONEER EN STEUN ONS WERK NL30 ABNA 0895 2288 31

Gepubliceerd op: https://www.metronieuws.nl/lezerscolumn/2019/12/schaduwpolitiek-en-het-kremlin-sergei-shogu

https://www.dewereldmorgen.be/community/schaduwpolitiek-en-de-hand-van-het-kremlin-wie-zit-erachter-de-historische-rol-van-sergei-shoigu-in-rusland/

MH17: Vijf jaar eenzijdige propaganda en onderzoek van het Nederlandse JIT-team

Eerder verschenen op http://infobrics.org/post/29841/?fbclid=IwAR31-hecwvYAFcxA49bLwJ2gDQc2MhIMTVvaXdi9FgvHDxn58hhg8JnLNb4

Vijf jaar geleden op 17 juli 2014, werd vlucht 17 van Malaysia Airlines uit de lucht geblazen terwijl het over Oost-Oekraïne vloog. Het was onderweg van Amsterdam naar Kuala Lumpur, Maleisië. Alle 283 passagiers (voornamelijk Nederlandse) en 15 bemanningsleden aan boord werden gedood. Er werd onmiddellijk beweerd dat Rusland verantwoordelijk was, iets dat Rusland heftig ontkent. Er is veel geschreven en beargumenteerd, maar nu deed het team van Bonanza Media onafhankelijk onderzoek dat resulteerde in de documentaire; Call For Justice MH17, welke te zien was afgelopen 26 oktober 2019 in Den Haag, Nederland. Het JIT (Joint Investigation Team) van Nederland zegt dat het vier verdachten heeft en dat ze vijf jaar na de crash voor een rechtbank in Nederland moeten worden berecht. Ze beschouwden de onderzoeksdocumentaire Call For Justice MH17 niet als een onderdeel van het bewijs, in feite namen ze niet eens de moeite om ernaar te kijken of op zijn minst een lid van het JIT-team te sturen toen de documentaire in Den Haag werd gepresenteerd, ook de reguliere Nederlandse MSM was afwezig bij de presentatie.

Er blijven nog veel vragen open, vooral het niet-professionele onderzoek van de Nederlandse regering, uitgevoerd door het zogenaamde JIT-team. Op 21 november 2019 heeft de Nederlandse politie een bevel uitgevaardigd, het zogenaamde “MH17 Witness Appeal November 2019“, te lezen op de website van de Nederlandse politie. Het beweert dat het team telefoongesprekken afgetapt heeft tussen de Oost-Oekraïense leiders van de Donbass met de Russische minister van Defensie Sergey Shoygu en Poetin’s assistent Vladislav Surkov. Maar waarom nu, 5 jaar na de crash? Waar is de logica hier?

Afgelopen juni 2015 heeft het JIT de rechtzaak informatie al vrijgegeven waar vier verdachten: Igor GIRKIN, Sergey DUBINSKIY, Oleg PULATOV en Leonid KHARCHENKO, zullen worden vervolgd voor hun vermeende betrokkenheid bij het neerhalen van vlucht MH17. De strafprocedure zal plaatsvinden in de rechtbank in Den Haag in het gerechtelijk complex Schiphol. De eerste zitting zal plaatsvinden op 9 maart 2020, vanaf 10:00 uur (Central European Time). De Nederlandse regering is zich er waarschijnlijk terdege van bewust dat de verdachten het proces waarschijnlijk niet zullen bijwonen.

In 2014 en 2015 heeft de Nederlandse regering in samenwerking met het JIT-team en de Nederlandse politie een aantal onderschepte zogenaamde telefoontjes vrijgegeven tussen de 53ste Anti Aircraft Missile Brigade (AAMB) uit Koersk in de Russische Federatie, van de verdachte Kharchenko en een ongeïdentificeerde verdachte genaamd “Ryazan”. Op basis van deze informatie beweert het JIT; “het JIT heeft bewijs uit andere bronnen (die ze niet onthullen) dat op het moment Russische soldaten van de 53ste Brigade uit Koersk aanwezig waren nabij de grens met Oost-Oekraïne.

Als bewijs is o.a. gepresenteerd: een chat van een soldaat, hij diende bij de 53e AAMB in Koersk, zijn chat met Anastasia, vermoedelijk zijn vriendin, wordt door het JIT gezien als bewijs, mager bewijs. Ze hebben ook enkele foto’s van het 53e AAMB waar soldaten op te zien zijn. Maar deze soldaten waren niet in de Oekraïne, ze waren aan de grens in de Russische Federatie, dit bewijs is pure ‘speculatie’ en hoogstwaarschijnlijk niet geschikt voor bewijs in een proces.

Ook is het zogenaamde bewijsmateriaal over Vladislav Surkov, een hoge functionaris van de Russische regering en Poetin’s assistent, een schijnvertoning. Het enige bewijs dat ze hebben is een krantenartikel waarin de premier Aleksander Borodai van de Republiek Donetsk vermeldde dat Vladislav Surkov, de hoge functionaris bij de Russische regering, “een grote steun is voor de Volksrepubliek Donetsk” en “onze man in het Kremlin”. Op basis van dit en het bovengenoemde bewijsmateriaal speculeren ze dat de leiders van Donetsk vlucht MH17 hebben neergeschoten, met hulp van de Russische Federatie!

Verder noemt het Nederlandse JIT-team de Russische minister van Defensie Sergey Shoygu een belangrijke verdachte. Volgens de reguliere Nederlandse MSM en het JIT-team (het laat zien dat de reguliere MSM in Nederland geen onderzoek doet en hun journalistiek beneden peil is) gaf minister Shoygu directe bevelen om de MH17 neer te schieten. Ze maken veel fouten in de reguliere MSM en citeren het audio-bewijsmateriaal waarin Borodai naar verluidt spreekt tegen “iemand” en zegt dat Surkov “echt” onze man is “, maar er wordt geen woord in de audio over Sergey Shoygu vermeld. Hij gaf de bevelen die ze beweren, wat volkomen ongegrond is en waarom zou de Russische regering met opzet een passagiersvliegtuig neer willen schieten?

Ze beweren ook dat de BUK TELAR 53 door het AAMB van Koersk naar Oekraïne is gestuurd en deze BUK TELAR 53 werd gebruikt om de MH17 neer te schieten, de bovengenoemde verdachten van het JIT waren volgens het JIT allemaal op één of andere manier betrokken in de neergang van de MH17. Pure speculatie zou ik het willen noemen. Verhalen in de reguliere Nederlandse MSM, vooral ‘De Telegraaf‘, waren gebaseerd op louter ‘niet-onderzoekend’ bewijs en onvoldoende informatie. Ik zou willen zeggen dat geen van de zogenaamde reguliere kranten naar Oekraïne is geweest om onafhankelijk onderzoek ter plaatse te doen, alleen het JIT-team was aanwezig, geen Russen, geen Maleisiërs. Deze feiten brengt je tot de conclusie dat het een eenzijdig onderzoek is en was en waarschijnlijk heeft geleid tot ‘nep’-propagandanieuws van de reguliere MSM en de Nederlandse regering. Het enige onderzoek ter plaatse komt van de documentairemakers van BONANZA.

Conclusie

Het onderzoek en het proces kunnen een “schijnvertoning” worden genoemd. Hun bewijs is mager en hoogstwaarschijnlijk zou geen enkel gerechtshof vervolgen op basis van de bewijslasten. De nieuwste ontwikkelingen laten zien dat het niet serieus genomen is: getuigen van het neerschieten van vlucht MH17 worden een nieuw leven in Australië geboden om hen te beschermen tegen represailles (van Rusland) als ze informatie verstrekken, verhuizing, getuigenbescherming in ruil voor informatie. Het is ook bekend dat na de val van de voormalige Sovjetunie (USSR), waar Oekraïne deel van uitmaakte, BUK’s en andere militair matrieel in de Oekraïne waren achtergebleven. Ik herinner het me nog goed toen er veel schandalen waren over achtergelaten “plutonium en verarmd uranium.

Zoals ik al in eens in een artikel heb geschreven, had de Nederlandse Luchtvaart Autoriteit (een overheidsinstelling) nooit een civiel commercieel vliegtuig boven een oorlogsgebied mogen laten vliegen en daarom zou dit naar mijn mening ook moeten worden onderzocht, waarom gaven ze geen waarschuwing ? Ook moeten de onderzoeken zich richten op Malaysian Airlines en de reden waarom ze besloten om over oorlogsgebied te vliegen. Deze vragen zijn nooit gesteld door de Nederlandse regering en het JIT-team.

Blijft de vraag waarom nu? Vijf jaar na het tragische ongeluk. Een nieuwe president in Oekraïne misschien?

Na het tragische ongeval speelden de Nederlandse regering samen met het VK (Verenigd Koningrijk) een grote rol in de nieuwe “hybride” oorlog ( vergelijkbaar te zijn met de “Koude oorlog”) tegen Rusland, zij indoctrineerden hun burgers over de “kwaadaardige” Poetin en Rusland. Maar dingen veranderen in de grote ‘buiten’ wereld en de huidige Nederlandse regering onder leiding van Mark Rutte, is niet meer betrouwbaar. Een voormalige minister van Buitenlandse Zaken, Halbe Zijlstra, loog over zijn bezoek aan de Dacha van president Poetin en de leugens die hij het Nederlandse volk vertelde is buiten alle proporties. Als de regering hierover liegt, kunnen we concluderen dat het onderzoek van het JIT-team en de Nederlandse regering inzake de MH17 misschien gebaseerd is op fictie en leugens, om het Nederlandse volk te kalmeren. Het Nederlandse volk riep immers om gerechtigheid voor de MH17 en Premier Rutte beloofde “de onderste steen boven te halen”, dus Rusland is een gemakkelijke “zondebok”.

Bron: http://infobrics.org/post/29841/?fbclid=IwAR31-hecwvYAFcxA49bLwJ2gDQc2MhIMTVvaXdi9FgvHDxn58hhg8JnLNb4

Select a Donation Option (EUR)

Enter Donation Amount (EUR)

De Ballerina

Door; Majd Abboud.
Haar stem komt door de telefoon uit een vertrouwde wereld; als een lichtstraal lokt ze me uit mijn lethargie; een uitgestoken hand, zoals het nieuws van deze dagen uit Syrië, veelbelovend en hoopvol. Mijn land wordt weer één, samenleven wordt weer mogelijk.
„Oom, wanneer zal de oorlog eindigen?“

Ik denk: Als mensen elkaar niet meer haten…. Als ze minder egoïstisch waren, minder verzadigd met ideologieën. Als ze zich met hun menselijkheid zouden verzoenen….

Wat voor wereld is dit voor een wereld waarin onze kinderen moeten opgroeien?

Toen ik een kind was, ging ik uit met het jaar na de plechtige gelegenheden dat ik geschenken ontving. Ik vierde Kerstmis met een deel van mijn familie, het Suikerfeest (offerfeest) met het andere deel. Ik keek vooral uit naar oudejaarsavond, toen we het nieuwe jaar met de hele familie vierden.

Een speciale dag, ook voor mijn vader. Verscholen achter een lachend gezicht en een lange witte baard liep hij door de oude steegjes met een grote tas vol met cadeautjes uit zijn winkel, die de vreugde over de hele omgeving verspreidde.

Jaren voor de oorlog sloot hij zijn ogen en viel in vrede in slaap. Hij werd gespaard van het lijden door de oorlog.

Ik zeg haar – snel, mijn liefste, snel.

Maar dat vertel ik haar al jaren. Zal ze me nog steeds geloven?

„Oh, de winter is weer gekomen, het is hier behoorlijk koud geworden, de elektriciteit is de hele tijd uitgevallen. Dat is ook de reden waarom ik maar zelden muziek kan horen. Waarom haten de anderen ons zo erg?“

Maar de elektriciteit faalt niet alleen in de verwoeste gebieden, maar ook in sommige hersenen. Het cerebellum is zwart gekleurd door haat, het hart wordt opgegeten door vijandigheid.

„Kent u mijn beste vriend Hiba? Ze is altijd verdrietig, ze mist haar vader. Sahra mist ook haar neven en nichten. Maar ze komen terug als de oorlog voorbij is.“

Hiba’s vader werd aan het begin van de oorlog ontvoerd door de rebellen in Homs. Er werd een groot bedrag gevraagd voor zijn bevrijding. En inderdaad, de familie heeft hem terug gekregen, maar alleen in stukjes. De video van zijn onthoofding werd op het internet geplaatst. Sahra’s oom schoot zijn familie neer en vervolgens zichzelf toen de rebellen de arbeidersstad Adraa namen om de familie te ontzien van slavernij en verkrachting. (1)

Maar Sahra werd de waarheid niet verteld omdat ze te klein was, ze wachtte nog steeds op de terugkeer van haar neven en nichten.

Mensen die met de oorlog zijn vertrokken, zullen nooit meer terugkomen. Ze lieten onvervulbare gaten achter in de families en ook in het geweten van deze wereld.

Khaled, de archeoloog (2), Samir, de postbode. Nidal, de boer wiens vrouw net zwanger was (3). Mohammed Ramadan, de Imam die in de moskee werd vermoord (4). Alleen muurschilderingen en hun lege stoelen bij het eten zijn er nog van over. Hun namen zullen de komende jaren de klokken van de rouw in ons geheugen zijn.

Ik denk ineens aan foto’s van kinderen, kinderen in Idlib, gerekruteerd door terroristen, op de vlucht voor terreur in Syrië, uitgehongerd tijdens de oorlog in Jemen.

Kon ik er maar iets aan doen. Ik zou er alles voor geven. Maar tijdens de oorlog verloor ik bijna alles.

Ik zink weg in hulpeloosheid.

Haar stem brengt me weer terug: „Ben je daar?

Ik zeg alleen maar – „Niemand kan je haten, mijn kleintje“.

Ze lacht en mijn hart klopt een paar maten sneller.

„Is Europa mooi, oom?“

„Ja, maar niet zo mooi als jij, kleintje.“

Ze lacht weer, en maakt de wereld er mooier mee.

„Oom, haten de Europeanen ons? Ik hoorde papa zeggen dat ze de terroristen steunen, dat ze ons straffen.“

Ik denk dat je altijd onderscheid moet maken tussen de politiek en de mensen.

Europeanen zitten gevangen in hun eigen hamsterwiel.

Sommigen hebben het te druk met zichzelf om aan ons te denken. Sommigen zijn geobsedeerd om achter geld aan te rennen, dus ze hebben helemaal geen tijd om over iets anders na te denken. Sommigen denken dat ze superieur zijn aan ons en willen ons vertellen wat we moeten doen. Sommigen worden te zeer belast door hun eigen geschiedenis. Sommigen denken: Syrië! Oh, dat is ver weg….

Dezelfde fout hebben we gemaakt toen de oorlog uitbrak in Afghanistan en later ook aan onze grenzen in Irak. We dachten dat we veilig waren.

Oorlog is als een vreselijke ziekte. Je denkt dat het alleen de anderen overkomt.

Ik zeg: „Ze haten ons niet, ze kennen ons gewoon nog niet zo goed.“

„Dan leren ze ons kennen via jou, oom. Vertel ze over ons.“

„Dat probeer ik te doen, kleintje. Ik heb hier ook veel geweldige mensen ontmoet.“

„Op een dag wil ik naar Europa komen om ze te leren kennen.“

Europa staat hier al lang hoog aangeschreven. Maar het huidige Europa van de militaire operaties is niet langer het Europa van de jaren ’70. Bovendien maakt men een grote fout als men de Europeanen idealiseert, omdat men te veel van hen verwacht. Ook zij kunnen gemanipuleerd worden en vallen voor propaganda. Vooral in Europa is de misleiding groot, omdat de Europeanen een belangrijke doelgroep van de oorlogsmachines zijn.

Vier jaar geleden legde ik een zware afstand af om het kwaad achter me te laten en ontdekte ik hoe wijdverbreid zijn vrienden en aanhangers zijn. Nu zit ik alleen in mijn kamer en heb ik niet de kracht om ertegen te vechten.

Ik ben moe, ik ga liggen.

Haar stem onderbreekt mijn gedachten weer:

„Jij, ik moet nu gaan dansen! Zorg goed voor jezelf! Mama maakt zich zorgen om jou, ze zegt: „De wereld is niet veilig“.

De kleine danst op haar tenen terwijl de wereld op een hete plaat danst.

Het nieuws bericht: „De NAVO heeft 50 atoombommen opgeslagen in Turkije“ (5).

Pas op, kleintje, de planeet zit vol met explosieven.

Een koude, aangename trein rijdt door het gekantelde raam, trekt langzaam de warmte uit een uitgeput lichaam, verleidt me om te slapen en belooft rust aan mijn ziel. Maar voordat ik mijn ogen sluit, zal ik mezelf bij elkaar zoeken en iets bedenken. Ik zal alles voor je regelen.

Ik heb een tijdmachine, ik heb hem acht jaar teruggezet. We hebben zojuist een prachtig gedecoreerd pakket (6) ontvangen met daarin de 3e Wereldoorlog.

Ik zeg: Nee, bedankt, we worden niet voor gek gehouden.

Ik schilder er een lachend gezicht op en stuur het terug naar Londen (7) (8), Washington (9) (10), Riyadh, Ankara en Tel Aviv (11) (12) (13).

Ik doe de deur dicht en zie ze van een afstand toekijken hoe ze van woede uitbarsten.

Nu komt alles weer goed.

Welterusten, kleintje.

Bronnen:

 1. https://katholisches.info/2013/12/18/islamisten-massaker-in-adra-menschen-bei-lebendigem-leib-verbrannt/
 2. https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/krisen/id_75107884/islamischer-staat-koepfen-chef-archaeologen-khaled-asaad-von-palmyra.html
 3. https://truthsyria.wordpress.com/2011/07/07/nidal-ali-jannoud/
 4. https://www.thenational.ae/world/mena/thousands-grieve-for-murdered-syrian-imam-who-supported-assad-1.285732
 5. https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/tuerkei-bei-erdogan-lagern-noch-50-us-atombomben-trump-regierung-ist-besorgt-65355678.bild.html
 6. https://kenfm.de/syrien-spielball-geopolitischer-intressen-wege-ins-archiv-2014/
 7. https://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-krieg-grossbritannien-unterstuetzt-rebellen-mit-millionen-euro-a-849346.html
 8. https://www.rubikon.news/artikel/die-lugen-der-weisshelme
 9. https://www.youtube.com/watch?v=kkE8Gp-nWEs
 10. http://www.konterrevolution.at/syrien-die-usa-der-schattenstaat-und-eine-nato-invasion/
 11. https://www.aljazeera.com/programmes/upfront/2016/05/mossad-head-israel-medical-aid-al-nusra-front-160531081744269.html
 12.  https://www.youtube.com/watch?v=vweHtxqnh-Y
 13. https://www.heise.de/tp/features/Israel-hat-seit-Jahren-syrische-Rebellen-mit-Waffen-und-Geld-unterstuetzt-4164876.html

+++

Afbeeldingsreferentie: © privé

+++

Met dank aan de auteur voor het recht om te publiceren.

+++

Who was Jaber Al-Bakr, the “German”dead “terrorist”? Member of the White Helmets

Deutschland Syrer nach Sprengstoffund in Chemnitz gesucht (picture-alliance/dpa/Polizei Sachsen)

According to Wikipedia Jaber al-Bakr came from Sasa, in Rif Dimasq, situated around Damascus, the region (Qara) I have visited many times. After the dead of James le Mesurier, the founder of the so-called relief group “the White Helmets” he came into the picture of the Western MSM again.

So far so good, then the contradictions in the story starts already. According to sources he was jailed because of critical sayings about President Bashar al-Assad. Well that is what everyone says who wants asylum in Germany, if you say you are in favor of Bashar al-Assad, or rather the Syrian Arab Republic you will not be granted asylum and labeled as a terrorist in Western Europe.

Then his bio claims he stole 24.000 Euro (a lot of money in Syria) from his father and went to Africa to catch a boat. Why the hell would a Syrian go to Africa? The best option would have been Lebanon or Turkey.

When you digg deeper, the “claims”on Wikipedia and Western media outlets fall apart. They fail to mention that Jabr al-Bakr was a member of the so-called relief Organiztion the White Helmets, HQ in Europa (Amsterdam) and Turkey (Giazantep), where it founder James le Mesurier was found dead.

According to the German Authorities he radicalized in Germany and went to Turkey and to Northern Syria (Idlib), the authority claim, this is all after he arrived by boat to Germany.

In an interview with Reuters, his brother Alaa said he believed imams in Berlin brainwashed Jaber into returning to Syria for jihad. According to his older brother, Jaber explained his trip to Syria earlier that year (2016) by saying that he wanted to volunteer with the White Helmets: “He went to Turkey and spent two months in Syria. He called us and told us ‘I’m volunteering with the White Helmets (emergency teams) in Idlib’. Jaber also mentioned that he was with Ahrar al-Sham in Idlib and doing “humanitarian aid work.”

Most of the photos and videos that have been taken in recent years by the ongoing Syrian war in the news and media of the West, were images of the White Helmets. These are allegedly a rescue force for Syria founded by the British James le Mesurier in Turkey in 2013, in fact they were mainly producing propaganda material and stories about Syria for the media. They are financed openly by the US and EU countries. Their material is full of mistakes and they unintentionally expose themselves by their own incompetence. They maintained close ties with the fighters called al-Queda and in the West named as “rebels”.

James Le Mesurier claimed that a barrel bomb could trigger a magnitude of 7.6 earthquake. But that is completely impossible under the laws of physics. Incidentally, there is no proof of the use of barrel bombs by the Syrian government. If they were actually used, that would be a lesser evil. Barrel bombs are improvised explosive bombs. Large metal containers filled with explosives and shrapnel. A barrel bomb has much less explosive power than a conventional aerial bomb.

Undoubtedly Jaber al-Bakr was a member of the White Helmets, meaning Al-Queda and Ahrar-as-Sham, refugee in Germany, radicalized and disposed of by Germany, like James le Mesurier who died under mystious circumstances, not needed anymore by Western Governments, their role as mercenaries are finished and therefore they died.

Source: Whoever want to see all 65 profiles of so-called White Helmets members retrieved from FB in 2017; http://freesuriyah.eu/?p=1220 (just ask me the password). http://libyancivilwar.blogspot.com/2016/10/white-helmets-covering-up-genocidal.html, Wikipedia, Spiegel TV, Freesuriyah